GESCHIEDENIS

Stichting Heino Kabel Televisie (1986-2001)

In 1986 vierden de inwoners van Heino het 750 jarig bestaan als dorp. Tijdens deze festiviteiten werd binnen de Stichting “Heija Heino” een PR-werkgroep gevormd. De eerste tv uitzending vond plaats op 20 april 1986. De inwoners van Heino stonden massaal achter een vervolg van de tv-uitzendingen. In 1987 draaide er voor het eerst een kabelkrant, die veel lof oogstte. In 1987/1988 werd gestart met een donateursactie, die een groot succes werd.
Maar liefst 759 donateurs (ruim 50 % van de ongeveer 1500 kabelabonnees in 1987/1988) steunden de omroep met een financiële bijdrage. De omroep ontving in 1993 de Theo Heisterkamp Aanmoedigingsprijs. In het juryrapport werden de uitzendingen geprezen om het kleinschalige karakter. In 1995 werd een onderzoeksenquête gehouden onder de inwoners naar de kwaliteit van tv-uitzendingen.
De gedachten om een zelfstandige stichting te vormen werden in 1989 verder uitgewerkt. Ten overstaan van notaris A.M. Bremmers te Heino werd op 24 oktober 1989 de Stichting Heino Kabel Televisie opgericht. Na een positief advies van de gemeente Heino ontving de stichting HKT op 13 maart 1991 de toestemming van het Commissariaat voor de Media voor het verzorgen van omroepprogramma’s (zendtijdtoewijzing). Deze zendmachtiging werd op 27 mei 1997 andermaal voor vijf jaar verlengd.
De gemeentelijke herindeling in West-Overijssel, waarbij met ingang van 1 januari 2001 de gemeente Heino werd opgeheven en gevoegd bij de gemeente Raalte, had gevolgen voor het voortbestaan van de HKT. In de gemeente Raalte bestond de Stichting Radio Omroep Raalte. Volgens richtlijnen van het Commissariaat voor de Media kon slechts aan één omroeporganisatie een zendmachtiging worden verstrekt. Op 30 oktober 2001 werd besloten de Stichting HKT te ontbinden.

Stichting Lokale Omroep Raalte (1989-2000)

Door het bestuur van de R.O.S. (Ziekenomroep) te Raalte werd eind jaren ’80 het initiatief van een aantal zendamateurs om te komen tot een radio-omroep ondersteund. Na een aantal vergaderingen ontstond er een groep vrijwilligers die radioprogramma’s wilden gaan maken. Een daartoe strekkend voorstel werd bij de gemeente Raalte ingediend en uiteindelijk gehonoreerd. Bij het Commissariaat voor de Media kon in 1989 een zendvergunning voor de inmiddels opgerichte Stichting Lokale Omroep Raalte worden aangevraagd. De eerste programma’s werden in een zaaltje van café Nols gepresenteerd om zo het Raalter publiek kennis te laten maken met de nieuwe omroep. Programmamakers van het eerste uur waren ondermeer G. ten Broeke (Nederlandstalig), A. Zwijnenberg (Nederlands- en Duitstalig), A. van Dooremolen (Goud van Oud) en J. Kogelman (Jaren 80). In die beginjaren kon niet live worden uitgezonden en beschikte de omroep nog niet over een studiolocatie. Alle programma’s werden opgenomen in een oude schuur aan de Schoonheetenseweg in Raalte. De uitzendbanden werden vervolgens in een cassettedeck gestopt, welke stond in het stenen gebouwtje onder de  CAI-mast. Zo werden de eerste uitzendingen bij de luisteraars in de huiskamer gebracht.
Een paar jaar later werden de uitzendingen opgenomen in een “studio” aan de Almelosestraat te Raalte. Het aantal programma’s werd uitgebreid met een Kinderprogramma, de Lokale Top 10, en Countrymuziek. Na een tijdelijk verblijf in “de Joetse” kon de omroep in de jaren ‘90 haar intrek nemen in de voormalige ‘Westdorpschool’ aan de Gobelstraat, alwaar een aantal lokalen leeg stond. Het programma-aanbod werd gevarieerder en het aantal vrijwilligers nam toe. De omroep groeide uit tot een volwaardige omroep, die ook veel op locatie te zien en te horen was. Voor de meeste medewerkers waren de uitzendingen rondom de Stoppelhaene ieder jaar het absolute hoogtepunt.
Vanaf woensdagavond tot en met zondagavond werd van alle activiteiten door tientallen vrijwilligers live verslag gedaan. Uit diverse luisteronderzoeken bleek dat de luisteraars de goede kwaliteit van de programma’s wisten te waarderen. In deze periode exploiteerde de omroep ook een kabelkrant , onder de naam “Text TV”. Deze kabelkrant bevatte nieuws uit de gemeente, afgewisseld door agenda’s en reclameblokken. Na een aantal jaren bleek deze kabelkrant niet langer lonend en werd de exploitatie overgedragen aan ReggeMedia te Nijverdal.
Bestuurlijk ging het echter minder goed. De vele crises en wisselingen in het bestuur en de slechte financiële situatie trokken in de jaren 1995-1998 een zware wissel op de kwaliteit van de programma’s en het aantal vrijwilligers. Negatieve berichtgeving in de pers leidde tot een ongunstig imago voor de omroep. In augustus 2000 trad een nieuwe en energiek bestuur aan. Pogingen werden in het werk gesteld om de omroep een gezonde financiële basis te geven. Uiteindelijk kon dat doel niet worden bereikt en moest op 8 december 2000 worden besloten om het faillissement voor de Stichting Lokale Omroep Raalte aan te vragen. De uitzendingen werden met in gang van die zelfde dag vanaf 18.00 uur gestaakt.

Stichting RTV Raalte (2000- heden)

De Stichting RTV Raalte werd opgericht op 29 december 2000. De statuten werden voor notaris F. Borgman te Raalte gepasseerd. De oprichting bleek mogelijk door een actieve houding van alle betrokken partijen, met als doel om in de nieuwe heringedeelde gemeente Raalte een doorstart van een lokaal radio én televisiestation mogelijk te maken. Met het “nieuwe” omroepbestuur werden door de gemeente Raalte in januari 2001 financiële afspraken gemaakt, die betrekking hebben op de apparatuur (eigendom en investeringen), de huisvesting en de hoogte van de gemeentelijke subsidie of garantstellingen. Dit was geïnspireerd door de politieke wens van bijna alle raadsfracties om zo snel mogelijk weer een lokale omroep te starten.
Gedurende het jaar 2001 werd door vertegenwoordigers van de beide oude omroeporganisaties hard gewerkt aan de totstandkoming van een fusie. Naast de noodzakelijke bestuurlijke stukken (zoals statuten en huishoudelijk reglement) werd veel tijd gestoken in het opstellen van een investeringskostenbegroting. De opstelling van een dergelijke begroting was evident. Er moest inzicht worden verkregen in de kosten van de noodzakelijke investeringen in apparatuur om in technische zin de fusie te kunnen realiseren. Deze hebben voor een deel betrekking op primaire voorzieningen, dat wil zeggen voorzieningen ten behoeve van de infrastructuur die nodig is om heel Raalte te bereiken met zowel radio als televisie. Voor een ander deel gaat het om secundaire voorzieningen. Dit zijn voorzieningen om de uitzendingen een bepaalde basiskwaliteit te geven, teneinde voldoende attentiewaarde te hebben bij het publiek en adverteerders. De kosten van deze te plegen investeringen konden niet door de gefuseerde omroep worden opgebracht. Afgesproken werd dat de gemeente de noodzakelijke apparatuur zou aankopen en vervolgens in bruikleen ter beschikking zou stellen. Begin november 2001 werd de investeringskostenbegroting door de gemeente Raalte gehonoreerd.
Op 9 november 2001 werd ten overstaan van notaris F. Borgman te Raalte de Stichting RTV Raalte statutair uitgebreid met bestuursleden van de voormalige Stichting HKT. De medewerkers van beide oude omroeporganisaties begonnen vol goede moed aan een nieuwe uitdaging: het maken van radio en televisieprogramma’s in de nieuwe gemeente Raalte.