Nieuw sturingsmodel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Officiële startschot pilot Land van Waarde gegeven

Land van Waarde: dat is de naam van een nieuw sturingsmodel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. De naam is op donderdag 28 september onthuld tijdens een bijeenkomst in Lierderholthuis, Overijssel.

Land van Waarde is ontstaan vanuit de conclusie dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in het boerenland en dat de bestaande subsidiesystematiek onvoldoende bijdraagt om het tij te kunnen keren. Wat nodig is, is een systeemverandering naar een natuurinclusieve landbouw. Een nieuwe leest waarop natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering op melkveebedrijven. Land van Waarde is een initiatief van Stichting Courage, in samenwerking met Landschap Overijssel en Nationaal Groenfonds.

Natuurbeheer volwaardige pijler agrarische bedrijfsvoering Kern van Land van Waarde is dat het verschillende, voor boeren relevante en interessante, beloningen organiseert, bundelt en als maatwerk aan boeren aanbiedt. Deze set van belonende prikkels moet boeren zodanig stimuleren dat natuurbeheer een volwaardige pijler in hun bedrijfsvoering wordt. Voorbeelden van beloningen zijn bijvoorbeeld toegang tot grond, rentekorting bij banken of ontwikkelruimte binnen gemeenten. Tegelijkertijd moet het systeem het andere partijen die een belang hebben in natuur en landschap mogelijk maken om hun groene doelstellingen beter te realiseren. Partijen zoals bijv. waterschappen, beleggingsmaatschappijen, terreinbeherende organisaties, banken, provincies, gemeenten en zuivelverwerkers. Op deze manier creëert Land van Waarde een win-win-win situatie: winst voor de natuur en biodiversiteit, winst voor de melkveehouderijbedrijven en winst voor de groen-belanghebbende partijen! Daarbij zoekt Land van Waarde nadrukkelijk verbinding met andere lopende initiatieven op het gebied van agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit.

Haalbaarheidsstudie

Het afgelopen jaar is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het nieuwe sturingsmodel. De uitkomsten van deze studie zijn gebruikt ter voorbereiding van een pilot. Hiervoor is een gebied in Salland, ten zuidoosten van Zwolle, gekozen. Onlangs is er een informatiebijeenkomst voor boeren in het gebied georganiseerd, waarbij Land van Waarde als nieuw sturingsmodel is gepresenteerd. Ruim 30 boeren hebben zich aangemeld om betrokken te worden bij de uitvoering van de pilot.

Pilot in Overijssel

De pilot wordt uitgevoerd in een periode van ruim drie jaar. Belangrijk onderdeel van de pilot is het organiseren van een zgn ‘council’. Deze council, waarin zo’n 10 verschillende organisaties en bedrijven vertegenwoordigd zullen zijn, moet de beloningen gaan organiseren en bundelen. Essentieel onderdeel in de werkwijze van de council is dat er met elke deelnemende melkveehouder een bedrijfsnatuurplan wordt opgesteld. Het bedrijfsnatuurplan vormt als het ware het contract tussen boer en de council, en is het toegangsticket tot de beloningen van de deelnemende partijen.

Op de bijeenkomst in Lierderholthuis, midden in het pilotgebied, werd donderdag 28 september jl. het officiële startschot voor de pilot gegeven. De pilot in Overijssel wordt uitgevoerd als opmaat voor een landelijke uitrol. and van Waarde, dat is natuur in bedrijf!

About Bertha Nijkamp

Reageren

je emailadres wordt niet gepubliceerd. *

*

*

code